Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Ääniräätäli Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 8.8.2022 . Viimeisin muutos 8.8.2022.

1. Rekisterinpitäjä

Ääniräätäli Oy
Kannuskatu 3 I 128
20880 Turku
aaniraatali@aaniraatali.fi 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Minna Laukkanen
minna.laukkanen@aaniraatali.fi
0503652823 

3. Rekisterin nimi

Ääniräätäli Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

 •Suostumusperuste: henkilön dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen suostumus. Esimerkiksi henkilö on  antanut sähköpostiosoitteensa saadakseen Ääniräätäliltä markkinointi- ja muita viestejä tilaamalla ne sähköpostiinsa
•Sopimusperuste: sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
Lakiperuste: esim. Kirjanpitolaki edellyttää säilyttämään kirjanpitoaineistoa 10 vuotta
•Rekisterinpitäjän oikeutettu etu: esim. asiakassuhde ennen sopimusta, jäsenyys verkkopalvelussa, asiakkuus verkkopalvelussa.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon ja profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 •Henkilö etu- ja sukunimi
•Sähköpostiosoite  

Tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa sekä markkinointitarkoituksiin vuoden verran asiakassuhteen päättymisestä. Tämän jälkeen tiedot poistetaan, kuitenkin niin, että lain mukaiset velvollisuudet täyttyvät, ks. Kohta 4 Kirjanpitolaki.   Ääniräätäliltä ostaneiden asiakkaiden tiedot säilytetään kirjanpitolain vaatimuksen mukaisesti 10 vuotta.  

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Ääniräätäliltä ostaneiden asiakkaiden tietoja luovutetaan kirjanpitäjälle lainmukaisten velvoitteiden hoitamista varten.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n ja ETA:n ulkopuolelle seuraavien palveluiden kautta:

•Google Forms -lomake
•Mailchimp-sähköpostimarkkinointipalvelu
•Stripe-maksunvälittäjä

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuha tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muista henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijäiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).